Privacyverklaring

R. de Kok handel en verhuur, gevestigd aan Lancaster 11 4455BL Nieuwdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.rdk-olieadvies.nl
Lancaster 11 4455BL Nieuwdorp
+31 (0)6 1764 2022

Persoonsgegevens die wij verwerken
R. de Kok handel en verhuur verwerkt geen persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
R. de Kok handel en verhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
R. de Kok handel en verhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw naam en adres staan bijvoorbeeld op onze facturen, deze facturen moeten wij bewaren voor onze administratie en de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
R. de Kok handel en verhuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. R. de Kok handel en verhuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
R. de Kok handel en verhuur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R. de Kok handel en verhuur en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rdk-olieadvies.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

R. de Kok handel en verhuur wil u er tevens op wijzen dat u
de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
R. de Kok handel en verhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rdk-olieadvies.nl.